/

Rady Evropy vydala Doporučení proti podvádění ve vzdělávání

kontrola, plagiatorstvi

15. července 2022

Ve středu 13. července 2022 byla na jednání nejvyššího orgánu Rady Evropy - Výboru ministrů - završena čtyřletá snaha o sjednocení postupů v boji proti podvádění ve vzdělávání. Rada Evropy vydala Doporučení proti podvádění ve vzdělávání.

Celoevropská platforma pro etiku ve vzdělávání

V roce 2015 byla v Praze Radou Evropy zřízena celoevropská platforma pro etiku, transparentnost a poctivost ve vzdělávání (ETINED). Součástí platformy jsou 2 zástupci každého ze 46 členských států Rady Evropy, jejich funkční období je dvouleté. Od začátku se ETINED věnoval zejména třem oblastem: Etickým hodnotám všech aktérů vzdělávacího procesu, akademické etice a plagiátorství, a vzájemnému uznávání kvalifikací.

První 2-3 roky ETINED mapoval současnou situaci, sbíral příklady dobré praxe a identifikoval oblasti, na nichž je potřeba pracovat. V oblasti etických hodnot aktérů ve vzdělávání se jednalo zejména o etické kodexy, jejich obsah, působnost a vymahatelnost. V oblasti uznávání kvalifikací a boji proti falešným diplomům Rada Evropy spolupracuje s EU a UNESCO v rámci sítí ENIC-NARIC, kde se tento problém řeší globálně.

V oblasti akademické etiky a plagiátorství to byly projekty SEEPPAIPAICKT, které mapovaly úroveň akademické etiky a plagiátorství v zemích balkánského poloostrova a na blízkém a středním východě. Oba projekty navazovaly na dřívější výzkum IPPHEAE, který se týkal zemí Evropské unie. 

Po zmapování současného stavu nastala příprava zmíněného Doporučení v rámci ETINED. Nejprve musely být odsouhlaseny obecné zásady, potom samotné znění Doporučení a znění vysvětlujícího dokumentu (Explanatory memorandum), který je konkrétnější než samotné Doporučení. Součástí Doporučení je i definice pojmů jako “diploma mill”, “essay mill”, nebo “plagiátorství”.

K čemu se tedy členské státy zavázaly?

Členské státy se zavázaly zvyšovat povědomí o etických otázkách ve vzdělávání, zajišťovat dostatečné školení v oblasti akademické integrity, používat správnou terminologii, podporovat etické kodexy na všech typech škol. Doporučení zahrnuje také používání digitálních řešení k zajištění etiky ve vzdělávání, což se týká zejména odhalování plagiátorství a elektronické evidence diplomů pro jejich snadné ověřování. Součástí Doporučení je i ochrana těch, kteří se nebojí na neetické jednání upozornit (tzv. “whistleblowerů”).

Poměrně konkrétním bodem Doporučení je zákaz reklamy na služby zahrnující podvodné jednání, a to jak v tištěné podobě, tak online. To by - po zapracování do příslušné legislativy - mělo znamenat konec nabídek typu “napíšeme diplomku za vás”.

Doporučení také říká, že kdykoli na potírání podvodů ve vzdělávání nestačí stávající zákony, měly by být členskými státy novelizovány. Je třeba podporovat mezinárodní spolupráci a výzkum podvodů ve vzdělávání, aby bylo možné pochopit příčiny a důsledky podvodného jednání. Členské státy by také měly pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat své strategie přijaté v souvislosti s tímto Doporučením.

Stejně jako jakékoliv jiné doporučení vydané Radou Evropy, ani toto není právně závazné. Jedná se o morální závazek a výčet úkolů, které by měly plnit nejen státy, ale také všechny vzdělávací instituce.

 

Tomáš Foltýnek
Autor je zástupcem ČR v ETINED

Poděkování patří Pavlu Semerádovi, Stanislavu Vojířovi, Ditě Henek Dlabolové a Janu Machovi za přečtení a připomínkování článku

Oficiální tisková zpráva Rady Evropy

Tomáš Foltýnek