/

O projektu

V roce 2020 se devět univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, jehož cílem bylo zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. Projekt navrhl definici plagiátorství pro české prostředí a na pomoc studentům a akademikům vznikla příručka pomáhající nedopustit se plagiátorství omylem.

V roce 2021 se počet zapojených univerzit zvýšil na 20. V rámci projektu Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení se na základě vlastních i zahraničních zkušeností zabývaly mechanismy posilování odolnosti (studentů, akademiků i institucí) vůči akademickému podvodu, a to se zvláštním zřetelem na distanční výuku vynucenou pandemií COVID-19.

V roce 2022 na projektu pracuje již 26 univerzit. V novém ročníku zaměřují pozornost na Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky coby záruku bezpečného, férového a etického akademického prostředí. Cílem projektu je zmapování současného stavu v českém prostředí, podpora netrivializovaného vnímání tématu akademickou i širší veřejností, formulování doporučení pro systémové politiky a navržení didaktických nástrojů pro rozvoj široce vnímané akademické integrity.

V roce 2023 se do projektu Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti zapojilo 26 univerzit. Soustředí se přitom především na implementaci poznatků o slabých institucionálních místech do návrhů postupů při řešení konkrétních případů, a na rozšíření perspektivy do oblasti předporadenství a prevence na jedné a oblasti snižování dopadů sekundární viktimizace na druhé straně. Cílem je posílení odolnosti institucí a jednotlivců vůči různým typům neetického jednání, mj. i prostřednictvím didaktických nástrojů. Projekt vychází z teze, že otázky akademické etiky je potřeba nazírat komplexně, nikoli nástroje segmentovat podle typu neetického jednání.

Projekt v roce 2020

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích s cílem zahájit meziuniverzitní dialog a hlavně praktickou spolupráci v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. Věnovali jsme se zhodnocení současného stavu prevence, detekce a řešení plagiátorství na českých vysokých školách, pokusili jsme se identifikovat a zviditelnit příklady dobré praxe, otevřít debatu o tom, co se v českém prostředí jako neetická praxe vnímá, a navrhnout co nejvhodnější definici plagiátorství pro sdílené použití, připravili jsme doporučení pro vysoké školy a příručky pro vyučující i studenty a hlavně jsme etablovali platformy, jejichž pomocí mohou různí aktéři z českých vysokých škol sdílet své zkušenosti a nápady. Naším hlavním cílem zůstává postupné sjednocování kritérií pro posuzování závažnosti plagiátorství a systémové posílení povědomí o destruktivních účincích neetických praktik na akademické prostředí. Vycházíme přitom z přesvědčení, že s plagiátorstvím a dalšími podvodnými praktikami je třeba bojovat nejen formou represe, ale především formou prevence.

Masarykova univerzita
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Vysoká škola ekonomická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni

Projekt v roce 2021

V roce 2021 se projekt rozšířil o dalších deset univerzit a vysokých škol – ukázalo se, že problematika akademické etiky rezonuje napříč českým vysokoškolským systémem a poptávka po jejím systémovém uchopení je velká. Zároveň byly všechny partnerské školy i v oblasti akademické etiky vystaveny novým výzvám spojeným s pandemií COVID-19. Projekt se proto rozhodl reagovat na tuto poptávku a využít strukturu, kterou vytvořil, i k otevření debaty o důsledcích pandemie, reakcí na ni a nástupu distančních metod výuky pro oblast akademické etiky a integrity. Pod názvem Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení se proto na základě vlastních i zahraničních zkušeností zabýváme mechanismy, kterými by instituce mohly posílit svou odolnost vůči akademickému podvodu, analyzujeme příklady dobré praxe vzniklé během pandemických semestrů, formulujeme doporučení pro akademické managementy, vyučující i studenty, jak předcházet podvodu v distančních i nedistančních podmínkách.

Díky diverzitě zapojených partnerů můžeme v projektu 2021 zároveň lépe pojmenovat a zohlednit potřeby a požadavky různých typů škol, například při práci s netextovými zdroji. Nedílnou součástí projektu v roce 2021 je i komunikace témat spojených s akademickou etikou směrem k širší akademické i neakademické veřejnosti. Vycházíme přitom z přesvědčení, že podmínkou pro jakékoli systémové posílení odolnosti českého vysokoškolského systému proti akademickému podvodu je i pochopení strukturálních rizik, která z něj vyplývají, nejen akademickým prostředím samotným, ale i společností, v níž akademičtí absolventi působí. Na projektu s námi proto letos spolupracuje i online magazín Universitas, který pomáhá dílčí témata akademické etiky srozumitelnou formou komunikovat k dalším publikům.

Masarykova univerzita
Akademie múzických umění
Česká zemědělská univerzita v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Slezská univerzita
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

Projekt v roce 2022

Projekt Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky, na kterém v roce 2022 spolupracuje již 26 vysokých škol, již mohl vyjít z výzev a potřeb, které identifikovaly předchozí dva roky řešení, a propojit je s aktuálními výzvami. Na základě dat, poznatků a výstupů minulých ročníků pokračuje v podpoře prevence negativních jevů a v navrhování mechanismů a didaktických nástrojů rozvoje akademické integrity u studentů, akademických pracovníků a institucí.

Téma rozšiřuje o novou oblast, jejíž relevance vyvstala jednak z řešení v roce 2021 (zaměření na motivace aktérů k etickému, resp. neetickému jednání vedlo ke konstatování důležitosti nastavení prostředí, v nichž student studijní činnosti realizuje) a jednak z nových podnětů pandemických (zdravotní a psychologické souvislosti studia, nové sociální nerovnosti, nově definované zranitelnosti, domácí násilí, otázky soukromí vs. veřejnosti) a konjunkturálních (zvýšený zájem o problematiku sexuálního obtěžování a předsudečného chování, politické tlaky, online šikana). Své zabývání se podporou prevence negativních jevů projekt proto rozšíří o oblast tzv. „sociálního bezpečí“, kterou vnímá jako integrální součást snahy o vytvoření bezpečného, férového a etického akademického prostředí za účelem nejen minimalizace (starých a nových) nerovností v šancích, ale i za účelem s touto minimalizací spojené maximalizace akademické svobody a plnohodnotného rozvoje talentů při studiu.

Zapojené univerzity v rámci projektu diskutují náplň maximy „sociálního bezpečí“ s ohledem na české vysokoškolské prostředí a aktuální vývoj, definují současný stav a potřeby, formulují doporučení systémových politik pro instituce a navrhnou didaktické nástroje pro rozvoj akademické integrity u studentů, akademických pracovníků a akademického managementu, které by zahrnovaly i klíčové kompetence pro rozvoj sociálního bezpečí.

Zapojené univerzity si plně uvědomují, že podmínkou pro budování sociálního bezpečí je bezpečí fyzické. Posilování akademické integrity a akademické svobody vnímají jako základní pilíř posilování odolnosti vysokoškolského prostředí v době války.

Masarykova univerzita
Akademie múzických umění
Česká zemědělská univerzita v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Slezská univerzita
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Akademie výtvarných umění v Praze
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Projekt v roce 2023

V roce 2023 se zapojených 26 univerzit v rámci projektu Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti soustředí především na posílení odolnosti institucí a jednotlivců vůči různým typům neetického jednání. Tato priorita vychází z poznatků předchozích ročníků, které ukázaly, že české univerzity vykazují již relativně dobré výsledky v normativním zacházení s nastavováním etického prostředí, hlavní výzvou ale dále zůstává praxe, tedy schopnost řešit konkrétní případy.

Nedostatky v nastavování a praktické realizaci etického a férového prostředí mají přitom přímý a závažný negativní dopad na kvalitu vysokoškolské výuky a výzkumu. V roce 2023 lze navíc očekávat vzestup rizikových faktorů vlivem aktuálních politických a ekonomických výzev (zhoršená ekonomická situace studentů i zaměstnanců, zvyšující se hodnota statusu studenta, pokles mentálního zdraví v důsledku polykrize, politická polarizace).

Projekt vychází z teze, že z perspektivy prevence má široké spektrum eticky problematického jednání společná řešení, a to především:

    1. Posilování institucionální kompetence a nastavení mechanismů podporujících férové prostředí, včetně proškolení personálu pro práci s konkrétními případy,
    2. Podpora akademické integrity jednotlivců na všech stupních akademické hierarchie a posilování jejich kompetence správně řešit etická dilemata v každodenním provozu.

Projekt navazuje na analýzu předpisů a norem provedenou v roce 2023, a hledá pomocí pojmenování kritických míst institucionálních postupů na základě kazuistik cesty k intervenci do praxe zacházení s konkrétními případy. Následně na základě zmapování domácí i zahraniční dobré praxe formuluje doporučení pro využití didaktických nástrojů podpory akademické integrity.

Tematicky se projekt v roce 2023 zaměřuje na dosud systematicky neuchopené podtéma péče o „oběť“ neetického jednání. Soustředí se přitom na ty oblasti, které jsou v řešení konkrétních případů často přehlíženy – předporadenství na jedné a snížení rizik sekundární viktimizace na druhé straně. Tato perspektiva má za cíl podpořit i strukturovanější přemýšlení o rolích, do nichž jednotlivci v rámci konkrétních situací vstupují, a které se neomezují pouze na dichotomii pachatel-oběť.

Speciální pozornost projekt v roce 2023 věnuje cílové skupině zahraničních studentů, která byla opakovaně vyhodnocena jako riziková a zvlášť zranitelná.

Masarykova univerzita
Akademie múzických umění
Česká zemědělská univerzita v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Slezská univerzita
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Akademie výtvarných umění v Praze
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

Projekt koordinuje Masarykova univerzita, projektový tým je složen ze zástupců všech partnerských univerzit a dalších přizvaných expertů. Partnerské univerzity se kromě realizace příslušných dílčích částí zapojují do společných projektových aktivit a přispívají tak k dosažení cílů projektu. Projekt finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.