/

O projektu

V roce 2020 se devět univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, jehož cílem bylo zahájení intenzivní debaty a praktické spolupráce v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. V roce 2021 se poté počet zapojených univerzit zvýšil na 20.

V rámci aktuálního projektu Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení se na základě vlastních i zahraničních zkušeností zabýváme mechanismy, kterými by instituce mohly posílit svou odolnost vůči akademickému podvodu, analyzujeme příklady dobré praxe vzniklé během pandemických semestrů, formulujeme doporučení pro akademické managementy, vyučující i studenty, jak předcházet podvodu v distančních i nedistančních podmínkách.

Projekt v roce 2020

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích s cílem zahájit meziuniverzitní dialog a hlavně praktickou spolupráci v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. Věnovali jsme se zhodnocení současného stavu prevence, detekce a řešení plagiátorství na českých vysokých školách, pokusili jsme se identifikovat a zviditelnit příklady dobré praxe, otevřít debatu o tom, co se v českém prostředí jako neetická praxe vnímá, a navrhnout co nejvhodnější definici plagiátorství pro sdílené použití, připravili jsme doporučení pro vysoké školy a příručky pro vyučující i studenty a hlavně jsme etablovali platformy, jejichž pomocí mohou různí aktéři z českých vysokých škol sdílet své zkušenosti a nápady. Naším hlavním cílem zůstává postupné sjednocování kritérií pro posuzování závažnosti plagiátorství a systémové posílení povědomí o destruktivních účincích neetických praktik na akademické prostředí. Vycházíme přitom z přesvědčení, že s plagiátorstvím a dalšími podvodnými praktikami je třeba bojovat nejen formou represe, ale především formou prevence.

Masarykova univerzita
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Vysoká škola ekonomická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni

Projekt v roce 2021

V roce 2021 se projekt rozšířil o dalších deset univerzit a vysokých škol – ukázalo se, že problematika akademické etiky rezonuje napříč českým vysokoškolským systémem a poptávka po jejím systémovém uchopení je velká. Zároveň byly všechny partnerské školy i v oblasti akademické etiky vystaveny novým výzvám spojeným s pandemií COVID-19. Projekt se proto rozhodl reagovat na tuto poptávku a využít strukturu, kterou vytvořil, i k otevření debaty o důsledcích pandemie, reakcí na ni a nástupu distančních metod výuky pro oblast akademické etiky a integrity. Pod názvem Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení se proto na základě vlastních i zahraničních zkušeností zabýváme mechanismy, kterými by instituce mohly posílit svou odolnost vůči akademickému podvodu, analyzujeme příklady dobré praxe vzniklé během pandemických semestrů, formulujeme doporučení pro akademické managementy, vyučující i studenty, jak předcházet podvodu v distančních i nedistančních podmínkách.

Díky diverzitě zapojených partnerů můžeme v projektu 2021 zároveň lépe pojmenovat a zohlednit potřeby a požadavky různých typů škol, například při práci s netextovými zdroji. Nedílnou součástí projektu v roce 2021 je i komunikace témat spojených s akademickou etikou směrem k širší akademické i neakademické veřejnosti. Vycházíme přitom z přesvědčení, že podmínkou pro jakékoli systémové posílení odolnosti českého vysokoškolského systému proti akademickému podvodu je i pochopení strukturálních rizik, která z něj vyplývají, nejen akademickým prostředím samotným, ale i společností, v níž akademičtí absolventi působí. Na projektu s námi proto letos spolupracuje i online magazín Universitas, který pomáhá dílčí témata akademické etiky srozumitelnou formou komunikovat k dalším publikům.

Masarykova univerzita
Akademie múzických umění
Česká zemědělská univerzita v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Slezská univerzita
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni

Projekt koordinuje Masarykova univerzita, projektový tým je složen ze zástupců všech partnerských univerzit a dalších přizvaných expertů. Partnerské univerzity se kromě realizace příslušných dílčích částí zapojují do společných projektových aktivit a přispívají tak k dosažení cílů projektu. Projekt finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Zastřešující projektový tým

OsobaUniverzita
Michal Bulant MUNI
Petr Černikovský MUNI
Tereza Fojtová MUNI
Irena Kozmanová MUNI
Daniela Jobertová AMU
Petr Valášek ČZU
Marek Hlavica JAMU
Tomáš Machula JU
Radim Farana MENDELU
Tomáš Foltýnek MENDELU
Veronika Vejrostová MENDELU
Aleš Zářický OU
Monika Šumberová OU
Tomáš Gráf SU
MIroslav Žižka TUL
Petra Marešová UHK
Milena Králíčková UK
Josef Fontana UK
Radka Římanová UK
Vít Zouhar UPOL
Klára Tesaříková UPOL
Tatiana Molková UPa
Gabriela Chmelařová VFU
Jan Mach VŠE
Eva Dibuszová VŠCHT
Vojtěch Stehel VŠTE
Jarmila Kemrová UMPRUM
Miroslav Doupovec VUT
Blanka Šedivá ZČU
Michaela Vurmová TUL
Tomáš Klimpera JU
Jaroslava Uherová JU
Jaroslav Machovský SU
Petr Oros VŠTE
Ondřej Prusek UPa
Soňa Nantlová UMPRUM
Hana Odstrčilová VUT
Lenka Kellerová VUT
Miroslav Doupovec VUT

 

Externí odkazy

Pro další informace o akademické integritě doporučujeme též stránky mezinárodních projektů ENAIECAI.