/

Použitá literatura

Původnost | Chce to vlastní myšlenky

GRAFF, Gerald a Cathy BIRKENSTEIN. They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. Fourth Edition. New York; London: W.W. Norton & Company, 2018. ISBN 978-0393631678.

Podoby plagiátorství | Co je plagiátorství

FISHMAN, Teddi. „We know it when we see it“ is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright. In: Proceedings of the Fourth Asia Pacific conference on educational integrity (4APCEI). Wollongong, Australia: University of Wollongong, 2009, s. 5. Dostupné také z: https://www.bmartin.cc/pubs/09-4apcei/4apcei-Fishman.pdf

FOLTÝNEK, Tomáš, Norman MEUSCHKE a Bela GIPP. Academic Plagiarism Detection: A Systematic Literature Review. ACM Computing Surveys [online]. 2019, 52(6), 112:1–112:42 [cit. 2020-08-29]. DOI: https://doi.org/10.1145/3345317. ISSN 0360-0300.

MEUSCHKE, Norman a Bella GIPP. State-of-the-art in detecting academic plagiarism. International Journal for Educational Integrity. 2013, 9(1), 50–71. ISSN 1833-2595.

WALKER, John. Student Plagiarism in Universities: What are we Doing About it? Higher Education Research & Development [online]. 1998, 17(1), 89–106 [cit. 2020-08-30]. DOI: https://doi.org/10.1080/0729436980170105. ISSN 1469-8366.

Zákon č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Příklady známých plagiátů | (Ne)slavné plagiáty

KAR [pseud.]. Stejný úvod i závěr. Bakalářská a diplomová práce exministra Krčála se v některých pasážích neliší. In: Česká televize [online]. Aktualizováno 20. 7. 2018 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2542900-ct-byvalyministr- petr-krcal-opsal-i-cast-svediplomove-prace

KAR [pseud.]. „Opsaných je 40 stran z 65, včetně úvodu,“ říká expert. Podívejte se na bakalářskou práci ministra Krčála. In: Česká televize [online]. 17. 7. 2018 [cit. 2020- 05-11]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2539924-opsanych-je-40- stran-z-65-vcetne-uvodu-rika-expert-podivejte-se-na-bakalarskou-praci

Kommission „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ der Universität Bayreuth: Bericht an die Hochschulleitung der Universität Bayreuth aus Anlass der Untersuchung des Verdachts wissenschaftlichen Fehlverhaltens von Herrn Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg [online]. Bayreuth, 5. 5. 2011 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://www. uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/archiv/2011/Bericht_der_Kommission_m__Anlagen_10_5_2011_.pdf

PREUß, Roland a Tanjev SCHULTZ. Guttenberg soll bei Doktorarbeit abgeschrieben haben. Süddeutsche Zeitung [online]. 16. 2. 2011 [cit. 2020- 05-11]. Dostupné z: https://www.sueddeutsche.de/politik/plagiatsvorwurfgegen-verteidigungsministerguttenberg-soll-bei-doktorarbeit-abgeschriebenhaben-1.1060774

TRONÍČEK, Jakub a Markéta CHALOUPSKÁ. Nastupující šéfka justice Taťána Malá podle expertů opisovala v diplomové práci. In: IRozhlas.cz [online]. 28. 6. 2018 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tatana-maladiplomova-prace-plagiatorstvi_1806281500_ace

Uni Bayreuth entzieht Guttenberg den Doktortitel. Spiegel Politik [online]. 23. 2. 2011 [cit. 2020-11-10]. Dostupné z: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ plagiats-affaere-uni-bayreuth-entzieht-guttenberg-den-doktortitel-a-747358.html

Postihování plagiátorství | Následky plagiátorství

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno: Citace.com, 2011 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2016 Sb., změna zákona o vysokých školách a dalších, k bodu 156 [k § 47c až § 47g] [online]. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: http://www. noveaspi.cz/products/lawText/13/6500/1/2?#pa_270

FOLTÝNEK, Tomáš a kol. Testing of support tools for plagiarism detection. International Journal of Educational Technology in Higher Education [online]. 2020, 17(1), 46 [cit. 2020-09-01]. DOI: https://doi.org/10.1186/s41239-020-00192-4. ISSN 2365-9440

HOLÍKOVÁ, Jana. MŠMT k problematice plagiátorství na vysokých školách ze dne 24. 7. 2018. In: MŠMT [online]. © 2013–2020 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-k-problematiceplagiatorstvi-na-vysokych

MATZNER, Jiří. Může být plagiátem závěrečná řeč advokáta? Hospodářské noviny, 17. 7. 2015. [online]. [cit. 2020-04-03]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://www.pravniradce.ihned.cz/c1-64323720-muze-byt-plagiatem-zaverecna-rec-advokata

Plagiátorství. In: TICHÁ, Ludmila a kol. Jak psát závěrečnou práci [online]. Ústřední knihovna ČVUT, © 2009, akt. 2016, 23–29 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP_04.pdf

Rozsudek senátu Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 5164/2009 ze dne 23. 11. 2011 k autorskému právu a náhradě nemajetkové újmy [online]. ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2020-08-31].

SOTOLÁŘ, Alexander. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (Komentář). Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) – Komentář.

Wolters Kluwer [online]. [cit. 2020-04-03]. Dostupné také z: http://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/6500/1/2?#pa_270

TULÁČEK, Jan. Porušení autorského práva a plagiát. Bulletin advokacie [online]. 2004(11–12), 24–31 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/files/170/BA_04_11.pdf

Zákon č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník.

Pravidla citování | Jak citovat

ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, 2011. Česká technická norma.

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno: Citace.com, 2011 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

HAVLOVÁ, Jaroslava. Citační manažer. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013827&local_base=KTD

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. Dostupné také z: https://www.pablikado.cz/dokument/naucte-se-citovat

MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-806-3219-7.

SARAUEROVÁ, Jana a František VOREL. Citační etika a citační SW: Prezentace s úvodem do stylu APA. České Budějovice, 2020.

ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-807-5023-407.

ŠVEJDA, Jan. Citační styl. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000351&local_base=KTD

TICHÁ, Ludmila a kol. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2009, akt. 2016 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: http://147.32.235.117/files/VSKP/VSKP.pdf