/

Výstupy projektu

Základní principy akademické etiky nepatří k tématům, v nichž by si měla každá vysoká škola nebo její součást vytvářet specifická kritéria a postupy. Mimo jiné i proto, že problémy s jejich dodržováním na jedné instituci silně ohrožují reputaci celého vysokoškolského systému. Je proto žádoucí, aby nejvýznamnější české univerzity sjednotily svá kritéria posuzování plagiátorství a pravidla akademické etiky v návaznosti na mezinárodně obvyklou praxi.

Výstupy projektu za rok 2021

V roce 2021 se dvacet českých a moravských univerzit spojilo v projektu Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení, v rámci kterého dospěli k těmto výstupům:

V rámci projektu byly zpracovány tyto dokumenty:

Na základě realizovaných případových studií vznikl soubor praktických doporučení směřujících k podpoře výuky a ověřování výsledků v on-line prostředí a příkladů dobré praxe z českých i zahraničních vysokých škol:

Mezi témata jednotlivých případových studií spadají Možnosti detekce neetického chování, Zkoušení metodou "open book", Komerční proctoringové platformy, Vydávání učebních textů pro distanční výuku (nakladatelství UK) - focus group, Kvalita online výuky v kontextu přípravy studujících na budoucí uplatnění, Akademické svobody a akademická práva, Nároky distanční výuky na technické kompetence vyučujících i studentů.

Doporučení byla vydána formou příručky Jak předcházet psaní prací na zakázku, která je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.

Workshopy a webináře probíhaly v průběhu celého roku 2021. Část jich byla realizována jako interní akce, další jsou veřejně přístupné v seznamu akcí.

V rámci projektu byly realizovány workshopy ve formě webinářů:

Konference Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem Dobrodružství evaluace aneb zkoušení na vysokých školách proběhla ve dnech 23. a 24. září 2021. Podrobné informace jsou k dispozici na https://www.hkvs.muni.cz/

Výstupy projektu a témata věnovaná problematice podpory výuky a ověřování výsledků v on-line prostředí a etiky v bezkontaktní výuce jsou průběžně prezentována ve speciální rubrice časopisu Universitas dostupné na https://www.universitas.cz/etika

Výstupy projektu za rok 2020

V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit spojilo v projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, jehož řešitelský tým dospěl k následující sdílené definici plagiátorství, kterou předkládá k diskusi:

Plagiátorství je definováno jako využití (myšlenek, obsahu, nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo.

Tato definice je zasazena do širšího kontextu v metodických materiálech, které připravil projektový tým ve formě příručky pro akademické pracovníky a příručky pro studenty. Obě příručky vyšly u nakladatelství Karolinum v české a anglické verzi a jsou volně ke stažení.

Celkový přehled výstupů projektu CRP Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích (2020), které shrnují výsledky provedených analýz, naleznete pod textem. Není-li uveden odkaz na plný text výstupu, je výstup primárně určen pro potřeby zapojených vysokých škol.

Centralizovaný rozvojový projekt Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích byl realizován za účasti devíti českých vysokých škol, které dohromady uskutečňují výuku na 76 fakultách. Cílem Analýzy existující praxe a možností rozvoje akademického psaní a akademické integrity v bakalářských studijních programech je shrnout nejdůležitější zjištění z analýzy předpisů těchto institucí a popisuje, jakým způsobem mají řešitelské vysoké školy téma prevence plagiátorství či akademické etiky obecně zachyceno ve své legislativě a strategických dokumentech. Vzhledem ke značné autonomii jednotlivých součástí každé vysoké školy je většina témat zkoumána z pohledu fakulty, úroveň celé instituce je zohledněna, je-li to v daném případě relevantní.

Z provedené analýzy vyplývá, že zúčastněné vysoké školy věnují tématu akademické etiky a prevence plagiátorství dostatečnou pozornost a průběžně promýšlejí a zdokonalují způsoby, jak studenty vést ke správným zásadám akademické práce. Téma prevence je vnímáno jako velmi důležité, ačkoliv ani detekce plagiátů a následná represe není opomíjena, zapojené školy využívají širokou škálu softwarových nástrojů k odhalení plagiátorství a mají přesně stanoveny postupy při zjištění tohoto typu prohřešku. Zároveň je ovšem zřejmé, že problematiku prevence plagiátorství nemá žádná ze zapojených institucí zajištěnu vyčerpávajícím způsobem. Na základě dílčích analýz a srovnáním s ostatními institucemi proto zapojené vysoké školy identifikovaly bílá místa a chybějící dokumenty, které vhodně doplní již existující předpisy, metodiky či manuály.

V rámci CRP Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích byla provedena analýza existující praxe akademického psaní na vysokých školách, které byly do projektu zapojeny. Nad rámec projektu došlo k zapojení JAMU a AMU.

Analýza byla provedena za využití dotazníku s otázkami směřovanými ke zmapování situace na jednotlivých fakultách. Dotazník tvořily převážně uzavřené otázky, k nimž však ve většině případů bylo možné doplnit komentář. Možnost doplnění komentáře však nebyla příliš využita. Otázky v dotazníku zjišťovaly formu předmětu zaměřeného na akademické psaní, ročník, v němž je tento předmět vyučován, a jeho náplň. Dále zjišťoval, jakou formou jsou studenti fakulty seznamováni s náležitostmi akademického psaní, zda je na fakultě zájem o sjednocení kurzu zaměřeného na akademické psaní a nakonec, zda existuje mezi akademickými pracovní poptávka po kurzu rozpoznání plagiátu.

Analýza existující praxe a možností rozvoje akademického psaní a akademické integrity v bakalářských studijních programech shrnuje výsledky provedeného dotazníkového šetření.

Studentské práce tvoří nedílnou součást vysokoškolského studia ve většině studijních programů, jejich vypracováním studenti prokazují řadu obecných i oborově specifických kompetencí, ale i schopnost samostatné odborné práce. Zvyšování počtu studentů, rozvoj informačních a komunikačních technologií a změny studijních strategií studentů přitom přinášejí pro oblast výuky akademických kompetencí stále nové možnosti, ale i výzvy a rizika. Na riziko plagiátorství reagovaly v uplynulých letech české vysoké školy zejména budováním repozitářů, zveřejňováním závěrečných prací a vývojem či nákupem tzv. antiplagiátorských softwarů. I přes toto úsilí však stále existuje řada problémů s originalitou studentských prací, objevují se také nové výzvy, jako je např. psaní prací na zakázku. Cílené a důsledné vyhledávání a následné postihování plagiátorství sice přispívá k upevňování obecného povědomí o problematice akademických podvodů, samo o sobě však není schopno systémově změnit chování studentů a podpořit rozvoj jejich akademické integrity.

Odpovědnost za dodržování etických principů nelze zcela delegovat na jednotlivé studenty, akademické pracovníky nebo základní organizační součásti vysokých škol (typicky katedry a ústavy). Podstatný díl této odpovědnosti musejí nést vysoké školy jakožto samosprávné instituce vytvářející základní rámec a konkrétní mechanismy podpory a vynucování akademické etiky, které by měly být natolik robustní, transparentní a srozumitelné, aby obstály nejen v akademickém prostředí, ale i před širokou veřejností.

Doporučení formulovaná v textu tohoto výstupu jsou určena vysokým školám. Jsou formulována v souladu s aktuálními evropskými i světovými trendy podpory akademické etiky a mají povahu obecných principů uplatnitelných na tuzemských i zahraničních institucích. Navzdory tomu, že základní principy akademické etiky mají v zásadě univerzální platnost, nejvhodnější kroky k jejich naplňování je samozřejmě třeba vždy znovu promýšlet s ohledem na specifické podmínky českého prostředí a jedné každé vysoké školy.

V této příručce se dozvíte: kde vzít vlastní myšlenky, jak správně citovat různé zdroje, co přesně se považuje za plagiátorství, jak se vyhnout různým formám plagiátorství, příklady (ne)slavných plagiátů, o třech O proti plagiátorství , i pár tipů, jak nespadnout do časového presu.

Příručka je dostupná v české a anglické verzi:

Tato příručka poskytuje jasné, ale dostatečně komplexní pokyny pro situace, které mohou nastat v souvislosti s plagiátorstvím v každodenní akademické rutině. Příručka předkládá čtenáři ke zvážení nejen aspekty originality ve studentských pracích a návody k vysvětlení důležitosti odkazování na zdroje a jakým formám plagiátorství by se měli vyvarovat, ale také to, jak plagiátorství rozpoznat a jaké softwarové nástroje lze pro tento účel použít. Příručka dále popisuje uplatňování sankcí za plagiátorství a shrnuje základní antiplagiátorské zásady do několika praktických rad z pohledu učitele.

Příručka je dostupná v české a anglické verzi:

Cílem Zprávy o stavu, možnostech a překážkách indexace a zpřístupnění repozitářů je prezentovat a popsat výsledky výzkumu do kterého byly zapojeny české vysoké školy, které se účastní projektu Prevence plagiátorství ve studentských pracích. Jeho záměrem bylo zmapovat aktuální stav jednotlivých repozitářů vysokoškolských prací, a to z technického, metodického, personálního a finančního hlediska. Zmapovaný aktuální stav pak porovnat s ideálním stavem, který je Zprávou definován pro každé ze zmíněných hledisek a díky tomu nalézt možné vyvstávající problémy, které do budoucna mohou zkomplikovat indexaci a zpřístupnění repozitářů. Druhou částí výzkumu pak bylo prozkoumat jaké jsou možnosti dalšího rozvoje jednotlivých repozitářů zúčastněných vysokých škol a zdali může dojít k přiblížení se avizovanému ideálnímu stavu.

Závěry Zprávy vykazují, že za nejvíce problematické, z hlediska aktuálního stavu repozitářů, je možné považovat personální zajištění. To je zcela zásadní, jelikož se týká většiny zúčastněných institucí a zároveň tento problém může do budoucna negativně ovlivnit i další aspekty, které nebyly shledány problematickými. Zjištění, že z hlediska možného vývoje nevede tato oblast ke zlepšení jen zdůrazňuje naléhavost problému. Častějším problémem mezi zkoumanými subjekty je také neexistence či pouze interní dostupnost metodických materiálů, což může vést k rozdílné kvalitě zpracování vysokoškolských prací v rámci institucionálních repozitářů. Tato skutečnost také ztěžuje orientaci v tom, jaký obsah a jaké formy je do repozitářů ukládán. Naopak při dotazování se na technické aspekty a způsoby financování repozitářů bylo zjištěno, že zkoumané subjekty, až na jisté výjimky, ideálně naplňují požadovaný stav. Pozitivním zjištěním také je, že jednotlivé vysoké školy zapojené do projektu poměrně jednoznačně deklarovaly, že hodlají usilovat o celkové zlepšení aktuálního stavu směrem k větší míře zpřístupnění svých repozitářů a k zavedení nástrojů a procesů umožňujících jejich indexaci.